Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rekonstrukce nápustě "Pivovarského rybníku"

13. 7. 2011

Obchodní podmínky

Smlouva o dílo č. 11/2011

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů.
 

Článek I.

Smluvní strany

  

I.1. Zhotovitel:

Josef Jůn - DŘEVO TRANS

se sídlem  - Drahonice 46, 389 01 Vodňany

 

I.2. Objednatel:

Český rybářský svaz,

Místní organizace Volary

zastoupený panem, Bc. Stanislavem Dvořákem, předseda MO

 

I.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě I.1. a I.2. jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, zmocněni jednat za:

-     zhotovitele: Josef Jůn

-     objednatele: Bc. Stanislav Dvořák, Václav Sedlecký

I.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy. Účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

Článek II.

Předmět smlouvy

 II.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel se zavazuje převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu:“Výpustné zařízení – Pivovarský rybník“

II.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a právním předpisům.

Článek III.

Základní údaje o díle

Stavba:            „Výpustné zařízení – Pivovarský rybník“

Místo:              Volary, p.p.č. 1044/160 v k.ú. Volary   

Článek IV.

Termíny plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, realizovat a předat dílo v těchto termínech:

-       zahájení realizace díla =                        15.8.2011

-       ukončení realizace díla =                      31.8.2011.

-      

Článek V.

Věci nutné k provedení díla

V.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 dnů od podpisu této smlouvy.

Článek VI.

Cena za dílo

VI.1. Cena za kompletní provedení díla definovaného v článku II. této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě nabídky zhotovitele v provedeném výběrovém řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena bez DPH celkem                                                 80 288, Kč,

K ceně bude účtována DPH ve výši 20 %, tj. celkem     16 058, Kč,

Cena pevná včetně DPH činí:                                      96 346, Kč,

Slovy: korun českých. Devadesátšesttisíctřistačtyřicetšest.

VI.2. Cena obsahuje kompletní dodávku stavby podle požadavku objednatele. Nabídková cena je nejvyšší přípustná a nelze ji překročit. Překročení ceny díla je možné jen v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla, a to na základě oboustranně sjednaného písemného dodatku k této smlouvě.

VI.3. Cena zahrnuje i náklady spojené s  ukládáním hmot na deponiích v průběhu stavby a nákladů spojených s likvidací odpadů vzniklých v průběhu stavby.

  

Článek VII.

Platební podmínky

 

 VII.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude realizováno bez poskytování záloh.

VII.2. Platby budou probíhat bezhotovostním převodem na účet zhotovitele na základě dodavatelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) se správně vyplněnými údaji vč. finanční částky, vystavených po skončení díla, a to za uskutečněná, prokázaná a zadavatelem protokolárně odsouhlasená plnění.

 VII.3. Objednatel uhradí fakturovanou cenu díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno zadavatelem dodavateli až po odstranění veškerých případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

 VII.4. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury zadavateli. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

VII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit, pokud neobsahuje veškeré náležitosti podle výše uvedených předpisů nebo má jiné závady v obsahu podle této smlouvy. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

Článek VIII.

Způsob provádění díla

VIII.1. Způsob provádění díla se řídí ustanovením § 550 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Dílo bude provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.

VIII.2. Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek podle příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, a podobně. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.

VIII.3. Objednatel má v souladu s ustanovením § 553 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, právo provádět kontroly a vykonávat na stavbě občasný technický dozor, a v jeho průběhu sledovat zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit.

VIII.4. Technický dozor Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

 
Článek IX.

Staveniště

IX.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob a v termínu podle článku V. této smlouvy.

IX.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch, zajistí na své náklady deponii hmot vzniklých v průběhu stavby a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu s platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství.

IX.3. Zařízení staveniště (ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Pozemek bude po likvidaci ZS uveden původního stavu a předán protokolárně objednateli.

IX.4. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.

Článek X.

Odevzdání a převzetí díla

X.1. Předpokladem a podmínkou předání díla je jeho úspěšné kompletní vyzkoušení, kterým bude prokázána kvalita smluveného předmětu díla jako celku, včetně garantovaných hodnot, technických a uživatelských standardů stavby. Náklady spojené s vyzkoušením díla nese zhotovitel.

X.2. K převzetí díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 7 pracovních dnů před stanoveným datem předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. S výzvou předá zhotovitel návrh protokolu o předání díla včetně všech příloh.

X.3. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla protokol, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schválené projektové dokumentace stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení a podobně.

X.4. Objednatel převezme dílo i v případě, že na ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň objednatel se zhotovitelem rozhodnou v protokolu o drobných vadách a nedodělcích (čeho se týkají, v čem jsou vadné, nedodělané, uvede rozsah) a současně stanoví závaznou lhůtu pro jejich odstranění zhotovitelem.

X.5. Převzetím a úplným zaplacením díla přechází na objednatele jeho vlastnictví.

Článek XI.

Záruka za dílo

XI.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady.

XI.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla a činí:                                                  36 měsíců.

 Článek XII.

Reklamace

  XII.1. Objednatel – vlastník stavby je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

 XII.2. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele – vlastníka díla provedou prohlídku závady a sepíší zápis, ve kterém bude uvedeno:

-       datum prohlídky,

-       datum zjištění závady,

-       rozsah závady či poškození díla, určení zda se jedná o drobnou závadu, nebo o závadu, která má podstatný vliv na funkci dokončeného díla,

-       návrh opatření k tomu, aby nedošlo k dalším škodám,

-       předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na vlastníka stavby,

-       uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty,

-       podpis zástupců zhotovitele, objednatele – vlastníka stavby.

 XII.3. Zhotovitel se zavazuje, že odstranění zjištěných závad provede v dohodnutém termínu po sepsání zápisu o reklamaci. Oznámené vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady ve lhůtě dohodnuté v zápisu o reklamaci. O předání odstraněné závady díle sepíší smluvní strany zápis obdobně jako v dobu IX.3. této smlouvy.

 XII.4. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování o dobu odstraňování vad zhotovitelem.

 XII.5. Jestliže zhotovitel v uvedené lhůtě neodstraní vadu sám bez závažného důvodu písemně sděleného objednateli, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky; stejně tak i v případě, že zhotovitel dá objednateli k opravě souhlas.

  

Článek XIII.

Zajištění závazků

XIII.1. Za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla ve smluveném rozsahu je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, tím není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody.

XIII.2. Za prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo podle sjednaných smluvních podmínek je objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za každý den prodlení; smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty je plně kompenzováno zaplacení úroku z prodlení, který tak již zhotovitel vedle smluvní pokuty nemůže uplatnit.
 

Článek XIV.

Ostatní ujednání

XIV.1. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.

 XIV.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností nebo předané projektové dokumentace, a na jejichž provedení se smluvní strany písemně dohodnou.

 Článek XV.

Ochrana informací, dat a údajů

XV.1. Smluvní strany konstatují, že označily při jednání o uzavření této smlouvy všechny informace týkající se činnosti, postupu, strategických plánů a záměrů, know-how, účetních a daňových skutečností smluvních stran jako důvěrné. Na tyto důvěrné informace se vztahuje ochrana podle § 271 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 XV.2. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této smlouvy se vztahuje i na všechny třetí osoby, které některá ze smluvních stran přizve s předchozím souhlasem druhé smluvní strany, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí.

XV.3. Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení smluvního vztahu.

Článek XVI.

Závěrečná ujednání

XVI.1. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

XVI.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVI.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze platně sjednat jen písemnou formou dodatkem k této smlouvě.

XVI.4. Jestliže bude některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, neúplným, nejasným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany nahradí takové ustanovení smlouvy takovou úpravou, která se nejvíce blíží účelu smlouvy.

XVI.5. Smluvní strany se shodly na tom, že veškeré spory, které by mohly z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniknout, budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k takové dohodě, bude sporná věc předložena k řešení příslušnému soudu, nedohodnou-li se smluvní strany dodatečně na řešení sporu v rozhodčím řízení.

XVI.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, a to po dvou pro každou smluvní stranu.

XVI.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla podepsána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.