Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oprávnění Rybářské stráže

17. 4. 2010

VIII.Oprávnění rybářské stráže
 
§ 16 a 17 zákona č. 99/2004 Sb.
 
§ 16
 
    Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna
 
a) kontrolovat
    1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon,
    2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,
    3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,
    4. užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva,
    5. způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;
 
b) požadovat
    1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
    2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,
    3.   součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;
 
c) zadržet
    1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,
    2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;
 
d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty;
 
e) ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích.
 
§ 17
 
(1) Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna
 
    a) nosit služební odznak na viditelném místě,
    b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,
    c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
    d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
    e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky.