Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení VČS ČRS MO Volary 2012

9. 2. 2012

Usnesení členské schůze ČRS MO ve Volarech                                 konané dne 10.března 2012

 

 

Členská schůze schvaluje:

 

   1. Zprávu předsedy o činnosti MO za rok 2011

   2. Zprávu pokladníka o výsledku hospodaření MO za rok 2011

   3. Roční účetní uzávěrku k 31.12.2011 se stavem:

            a.  Termínovaný účet       921995,66

            b. Běžný účet                    85.269,80 ,-Kč

            c. Pokladna                       2062,- Kč

                                        

        Celkem k dispozici                            1 .009 .327,46

 
4. Rozpočet MO na rok 2012 je přebytkový a to příjmy které činní částku ve výši 229 560 Kč,     a výdaje 229 350 Kč

5. Plán činnosti VV MO na rok 2012

6. Změna brigádnických povinností od roku 2012 -6h nebo 600 Kč do 60 let muži, mládež            16-18 let 300Kč nebo 3h. Držitelé ZTP, ženy a děti bez brigádnických povinností.

7. Vyplatit Radkovi Jiráňovi finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč jako projev solidarity        organizace, neboť tento člen byl začátkem roku 2012 ne vlastní vinou postižen požárem rodinného domu.

  

Členská schůze bere na vědomí:

a) Zprávu hospodáře o hospodaření na našich rybochovných zařízeních

b) Zprávu o činnosti mládeže a oddílu rybolovné techniky

c) Zprávu dozorčí komise

        d) Změnu brigádnických povinností ke kterému došlo splatností od 1.1.2012 a to snížení hranice brigádnické povinnosti pro muže z 65 na 60 let, a zrušení brigádnické         povinnosti pro držitele ZTP, ženy a děti.

  Členská schůze vol

* delegáta na územní konferenci JčÚS- předsedu p. Dvořáka a jako náhradníka jednatele p.Sedleckého

 * dále volí zarybňovací komisi ve složení Řezanka Pavel, Říha Zdeněk

 * Dále volí dozorčí komisi ve složení Syrový Jan, Fučík Tomáš, Čutka Jiří

 Členská schůze ukládá:

 1. Uspořádání rybářského plesu

2. Průběžně provádět údržbu na rybochovných zařízeních obhospodařovaných MO

3. Provést údržbu a jízkování na chovných potocích v kompetenci MO

4. Aktivně se podílet na seminářích a školeních připravovaných JčÚS o hospodaření místních organizací a svazu, RS či problematice ÚN Lipno

5. Pokračovat v práci s mládeží v ryb. kroužku a závodním oddílu RT.

6. Uspořádat tradiční „Mikulášský“ halový turnaj v RT

7. Ukládá požádat výbor JčÚS o stanovisko k přístupu na pozemky při výkonu rybářského práva

 

komise návrhová   : předseda: Václav Sedlecký v.r.

                                   člen        : Jan Sitter

                                   člen        : Tomáš Fučík

 

                                                                        Zápis

          z členské schůze Českého rybářského svazu , Místní organizace ve Volarech,konané

             dne 10. března 2012 ve společenském sále radnice MěÚ ve Volarech

         ______________________________________________________________________

         Přítomni: členové dle přiložené prezenční listiny

        Omluveni: Jan Wagner (1951), Josef Fučík (1957), Jan Pichl (1965), Robert Pročka (1987),Jiří Pročka (1985), Barbora Míková (1990), Josef Beneš ml.,Marian Roman ,Kašpárek Petr (1974),Miroslav Valenta (1953)

        Hosté : Kalíšek - MO Vimperk

1. Jednání členské schůze zahájil jednatel MO Volary Václav Sedlecký ve 14 hodin 15 min , neboť se čekalo na  hosta z JčÚS, který se nedostavil. Jednatel přivítal všechny přítomné a poté členská základna uctila minutou ticha památku zesnulých členů MO. Řízením schůze byl pověřen jednatel MO , který předložil návrh programu schůze. viz. příloha.

        

         K navrženému programu nebylo žádných připomínek a byl jednohlasně odsouhlasen.

         Výsledky hlasování:  54 pro                0 proti                     0 se zdrželo

 2. Volba komisí- jednatel MO přednesl návrh na složení následujících komisí.

 

       komise mandátová : Ing. Robert Pročka st., Rudolf Hanzal , František Kutlák .

       Komise si za svého předsedu zvolila  Ing. Roberta Pročku. O složení této komise bylo hlasováno .

        54 pro                 0 proti                      0 se zdrželo

 

        komise návrhová   : Václav Sedlecký , Jan Sitter, Tomáš Fučík

        Komise si zvolila za  svého předsedu Václava Sedleckého.O složení této komise bylo hlasováno.

          54 pro                 0 proti                      0 se zdrželo


3. Zpráva předsedy MO o činnosti výboru a organizace za rok 2011. Nově kooptovaný předseda MO Bc. Stanislav Dvořák přednesl zprávu o činnosti V.V. MO Volary za rok 2011. Zpráva je součástí tohoto zápisu a nebyly k ní na schůzi vzneseny žádné připomínky.

4. Zpráva hospodáře MO .Zprávu přednesl hospodář MO Zdeněk Votava. Zpráva je součástí tohoto zápisu a nebyly k ní na schůzi vzneseny žádné připomínky. Součástí zprávy je i činnost rybářské stráže za rok 2011 , která pracovala ve čtyřčlenném složení.

5. Zpráva pokladníka MO o finančním hospodaření a stavu majetku za rok 2011. Zprávu přednesl pokladník MO Ing. Pročka. Zpráva je součástí tohoto zápisu a nebyly k ní na schůzi vzneseny žádné připomínky.  

     6. Zpráva vedoucího kroužku mládeže o jejich činnosti. Zprávu o činnosti kroužku přednesl Josef  Beneš.  Tato zpráva je součástí tohoto zápisu.

7.      Zpráva vedoucího závodního družstva o činnosti závodního oddílu RT . Zprávu předložil Ing Pročka. Tato zpráva je součástí tohoto zápisu. 


8. Zpráva jednatele o legislativních změnách zákona o rybářství a předpisů s tím souvisejících. Jednatel Václav Sedlecký uvedl , že došlo ke změně ve vydávání rybářských lístků, které  se nyní vydávají na MěÚ ve Volarech na odboru životního prostředí. Dále upozornil na změny v rybářském řádu pro rok 2012.


9.Zpráva dozorčí komise o činnosti MO. Zprávu o činnosti dozorčí komise za rok 2011 přednesl Jan Syrový. Tato zpráva je součástí tohoto zápisu.

 10.Zpráva referenta výdeje povolenek . Jednatel omluvil výdejce Miroslava Valentu a zároveň informoval členskou základnu o vydávání povolenek přes informační systém LIPAN.Dále uvedl podmínky vydávání povolenek v klubovně MO.

 11.Zpráva mandátové komise . Předseda mandátové komise Ing. Robert Pročka konstatoval , že v současné době má MO 211 členů, z toho s právem rozhodování je 186 členů. Na dnešní výroční členské schůzi je dle prezenční listiny přítomno 54 s právem jednání a rozhodování. Z toho vyplývá, že účast na schůzi je menší než 50% členské základny, a proto není členská schůze usnášení schopná  . V souladu s čl.21, odst.2 )písm. b) jednacího řádu se odkládá další průběh schůze o 15 minut. Po uplynutí této doby je členská schůze schopná se usnášet za přítomnosti jakéhokoliv počtu členů. Navrhuje tedy po předání darů k životním jubileím vyhlásit 15 minutovou přestávku.

 12. Předání darů a ocenění k životnímu výročí . V průběhu roku 2012 se dožívají významných životních výročí  někteří členové MO .Viz příloha tohoto zápisu. Předseda předal těmto členům dary a květiny a zároveň jim  jménem výboru ČRS MO Volary poblahopřál pevné zdraví a "Petrův Zdar".Dále předal ocenění za dlouholetou činnost a bronzový odznak hospodáři MO Zdeňkovi Votavovi za práci pro organizaci a Zdeňku Kubíkovi a Jaroslavu Štumbauerovi odznak za dlouholeté členství.

 13. Přestávka s občerstvením . V době přestávky bylo podáváno členům MO bezplatné občerstvení.

 14.Příspěvky čestných hostů . Jednatel předal slovo místostarostovi města Volary, který  přednesl pár slov o spolupráci města a naší MO. Zdůraznil podporu mládeže a poděkoval za reprezentaci města v soutěžích R.T.


15.  Oznámení změny brigádnických povinností . Předseda MO oznámil členské základně , že byly provedeny  tyto změny brigádnických povinností. Brigádnickou povinnost mají muži do 60 let věku v rozsahu 6 hodin  nebo zaplacení částky 600 Kč. Mládež 16-18 let má polovinu tedy odpracování 3 hodin nebo zaplacení částky           300 Kč. Držitelé ZTP, ženy a děti do 15 let jsou této povinnosti zbaveny. O těchto změnách nechal hlasovat.

               54 pro                 0 proti                      0 se zdrželo

 
16.  Návrh plánu činnosti MO na rok 2012 .Předseda MO  Bc Stanislav Dvořák přednesl plán činnosti.  Tato zpráva je součástí zápisu.

17. Návrh rozpočtu na rok 2012.  Návrh rozpočtu předložil pokladník MO Ing Robert Pročka. Rozpočet pro rok 2012 byl stanoven jako přebytkový . Tento rozpočet je součástí tohoto zápisu.


18.  Volba delegáta na územní konferenci JčÚS .Návrh na delegáta přednesl jednatel MO Václav Sedlecký, který navrhl předsedu Bc Stanislava Dvořáka.

Výsledek hlasování:

              54 pro                 0 proti                      0 se zdrželo


Jako náhradník  delegáta na územní konferenci byl zvolen jednatel MO Václav Sedlecký.           Výsledek hlasování :

               54 pro                 0 proti                      0 se zdrželo


19. Volba dozorčí komise . Jednatel navrhl složení dozorčí komise pro následující období a to tyto členy MO.  Jan Syrový, Tomáš Fučík, Jiří Čutka. Bylo provedeno hlasování s tímto výsledkem:

                54 pro                 0 proti                      0 se zdrželo

 

20. Volba zarybňovací komise : Jednatelem byla navržena nová zarybňovací komise a to ve složení :  Zdeňek Říha, Pavel Řezanka. Výsledky hlasování :

                54 pro                 0 proti                      0 se zdrželo

 

 21. Diskuze . Jednatel MO vyzval členskou základnu k diskuzi, příspěvky měli následující členové:

           a . Jan Syrový přednesl plán práce dozorčí komise pro rok 2012

           b.  Zdeňek Votava poděkoval za ocenění a vzpomenul své předchůdce v naší organizaci.

           c. Zdeňek Říha- seznámil členskou základnu s výsledky konference ,která se týkala ÚN Lipno

           d. Václav Sedlecký ho doplnil a dále se vyjádřil k tématu.

           e. Josef Beneš přednesl návrh , zda by bylo možno zakázat brodění na Vltavě 33P v měsíci říjen a listopad  z důvodu ochrany pstruha obecného. Na to reagoval hospodář , že toto asi neprojde neboť další omezení by odradilo případné zájemce o rybolov v těchto vodách.

            f. pan Dadek měl dotaz ohledně přístupu na pozemky u ÚN Lipno, kde se rozmáhají různé penziony a podobně, kteří brání nebo omezují výkon rybářského práva. Jelikož se nedostavil zástupce JčÚS bude toto řešeno  dotazem a odpověď zveřejněna na webových stránkách MO.


22.  Návrh na usnesení. Návrh přednesl předseda návrhové komise p. Sedlecký hlasování o usnesení bylo přijato a je součástí tohoto zápisu.

Výsledek hlasování :

             54 pro                 0 proti                      0 se zdrželo

      23. Závěr .Na závěr předseda MO poděkoval všem přítomným za účast, popřál všem hodně pohody a bohaté sportovní zážitky u vody a poté ukončil výroční členskou schůzi.

 

Zapsal: Václav Sedlecký

 

                                                          Zápis ověřili:      Bc. Stanislav Dvořák v.r. - předseda MO

                                                                                       Václav Sedlecký - jednatel MO

 

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA